Cẩm Nang

Xếp hạng Tích lũy Tống Kim ( Hàng Ngày )

08-02-2023

Thời gian cập nhật xếp hạng

Phần thưởng

  • Hệ thống sẽ chỉ lưu điểm tích lũy của nhân vật sau mỗi trận nếu thỏa mãn đồng thời cả 2 điều kiện:
    • Khi kết thúc trận đấu vào phút 55 nhân vật có mặt tại bản đồ Tống Kim.
    • Điểm Tích Lũy trong trận đạt ít nhất 3.000 điểm, tổng tích lũy 4 trận đạt ít nhất 12.000 điểm
  • Bảng Xếp Hạng Tống Kim (Hàng Ngày)
    • Được cập nhật mỗi 60 phút 1 lần tại NPC Hiệu Úy Mộ Binh
    • Phát thưởng vào lúc 03:00>10:40 dựa theo xếp hạng tổng tích lũy 4 trận trong ngày hôm trước của người chơi

Phần thưởng

Xếp hạngPhần thưởng

1
x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
50.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
50 vạn Bạc Khóa
50 Tiền Du Long
50 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhất Nhân (24 giờ)

2
x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
45.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
45 vạn Bạc Khóa
45 Tiền Du Long
45 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Nhị Nhân (24 giờ)

3
x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
40.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
40 vạn Bạc Khóa
40 Tiền Du Long
40 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tam Nhân (24 giờ)

4
x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Tứ Nhân (24 giờ)

5
x2 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Ngũ Nhân (24 giờ)

6-10
x1 Huyền Tinh 7 (Khóa)
35.000.000 Điểm Kinh Nghiệm
35 vạn Bạc Khóa
35 Tiền Du Long
35 vạn Đồng Khóa
Danh Hiệu: Tống Kim Đệ Lục Thập Nhân (24 giờ)