Cẩm Nang

Tiêu Dao Cốc & Danh vọng Tiêu Dao Cốc

07-11-2020

Danh vọng tính năng Tiêu Dao Cốc

 • Là một trong những tính năng hấp dẫn của Kiếm Thế, Tiêu Dao Cốc luôn thu hút được sự tham gia rất đông đảo của anh thư hào kiệt. Làm thế nào để có thể chế tác được các nguyên liệu nhặt được trong quá trình đánh Boss để thành những vật phẩm Tiêu Dao tăng danh vọng quý giá?

Điều kiện vào Tiêu Dao Cốc

  • Cấp 80 trở lên.
  • Tổ đội: tối thiểu 4 người. Đến gặp NPC Triệu Khảm ở Biện Kinh.
  • Sử dụng Vô Hạn Truyền Tống Phù để đến điểm Tiêu Dao Cốc

  • Đối thoại với NPC Triệu Khản để vào điểm báo danh

  • Vào phía trong tìm NPC Triệu Khản để tiến hành tham gia hoạt động

 • Mỗi ngày được vượt ải 1 lần, cộng dồn tối đa 7 lần.

Nguyên liệu Tiêu Dao Cốc

 • Trong quá trình vượt ải Tiêu Dao Cốc, lúc đánh quái của các ải, đồng đạo sẽ có cơ may nhặt được các loại nguyên liệu Tiêu Dao Cốc.
 • Trong quá trình vượt ải, nếu có cơ may, đồng đạo sẽ gặp được NPC Liễu Khoát, bán phối phương gia côngphối phương chế tạo. Để học được phối phương này, kỹ năng sống của gia công và chế tạo phải đạt cấp 80 trở lên.

Sơ đồ chế tác nguyên liệu Tiêu Dao Cốc

 • Nguyên liệu 1 có được khi tham gia hoạt động Tiêu Dao Cốc.
 • Phối phương 1 và 2 mua tại NPC Hoàng Phi tại điểm báo danh Tiêu Dao Cốc, yêu cầu cấp gia công tương ứng đạt Cấp 80 mới có thể học.
 • Nguyên liệu 2 có được từ việc chế tạo từ công thức Nguyên liệu 1 + Phối phương 1 + Gia công.
 • Thành phẩm có được từ việc chế tạo từ công thức Nguyên liệu 2 + Phối phương 2 + Chế tạo.
Nguyên liệu 1 Phối phương 1 Gia công Nguyên liệu 2 Phối phương 2 Chế tạo Thành phẩm

Tiên Linh Nguyên Mộc

Tiên Linh Mộc Chế Tác Đồ

Gỗ

Gỗ Tiên Linh

Huyết Ảnh Thương Chế Tác Đồ

Vũ khí

Huyết Ảnh Thương

Da Lông Linh Thú

Linh Thú Bì Chế Tác Đồ

Da

Da Linh Thú

Linh Thú Chiến Ngoa Chế Tác Đồ

Phòng cụ

Linh Thú Chiến Ngoa

Linh Thú Huyết

Không Bạch Linh Phù Chế Tác Đồ

Vải

Không Bạch Linh Phù

Độn Giáp Linh Phù Chế Tác Đồ

Thủ công

Độn Giáp Linh Phù

Tử Tinh Nguyên Thạch

Tử Tinh Thạch Chế Tác Đồ

Khoáng

Tử Tinh Thạch

Tử Tinh Huyễn Bội Chế Tác Đồ

Trang sức

Tử Tinh Huyễn Bội

Tiên Linh Quả

Tiên Linh Quả Phấn Chế Tác Đồ

Thuốc

Tiên Linh Quả Phấn

Thái Thất Tiên Đơn Chế Tác Đồ

Chế thuôc

Tiên Linh Quả Phấn

Giao nộp Thành Phẩm

 • Sau khi sử dụng các nguyên liệu và kỹ năng sống tương ứng, sẽ chế tạo ra được thành phẩm Tiêu Dao Cốc:
  • Huyết Ảnh Thương, Linh Thú Chiến Ngoa, Đơn Giáp Linh Phù, Tử Tinh Huyễn Bội, Tiên Linh Quả Phấn
 • Sau đó đem đến điểm báo danh Tiêu Dao Cốc giao nộp cho NPC Hoàng Phi sẽ tăng điểm Danh vọng (1 cái tăng 10 Danh vọng).
 • Lưu ý: Danh vọng Tiêu Dao Cốc không thể sử dụng trực tiếp mà phải đem nộp cho NPC Hoàng Phỉ

Giới hạn điểm Danh vọng Tiêu Dao Cốc

 • Số vật phẩm Tiêu Dao Cốc sử dụng tăng Danh vọng: 60 cái / ngày.
 • Được phép sử dụng lại: 00h00 ngày hôm sau.
 • Số điểm Danh vọng Tiêu Dao cho phép trong 1 tuần: 3000 điểm Danh vọng.
 • Được phép sử dụng lại: 07:00 sáng thứ 2.
Cấp Điểm yêu cầu Mua được
Cấp 1 lên Cấp 2 1.500 điểm Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
Cấp 2 lên Cấp 3 3.000 điểm Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
Cấp 3 lên Cấp 4 4.500 điểm Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)

Lưu ý quan trọng

 • Nếu chưa đến 07:00 sáng thứ 2, nhưng số điểm Danh vọng của đồng đạo chưa đạt 3000 điểm ( ví dụ: 2990 điểm ), nộp 60 vật phẩm Tiêu Dao Cốc sẽ mất cả 60 cái cũng chỉ được thêm 10 điểm Danh vọng.
 • Vì thế để tránh mất mát không đáng có, đồng đạo chỉ nên nộp số lượng vật phẩm Tiêu Dao Cốc vừa phải cho NPC nếu Danh vọng của đồng đạo gần đạt nguỡng tối đa trong tuần.

Công thức Luyện Hóa Tay/Bội/Giày Tiêu Dao

Trang bị cần Đồ phổ cần Thành phẩm sau luyện hóa
Hộ Uyển Cấp 93 (4%) Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc
Ngọc Bội Cấp 94 (4%) Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) Ngọc Bội Tiêu Dao Cốc
Giày Cấp 91 (4%) Hài Tử Luyện Hóa Đồ (bộ Tiêu Dao) Giày Tiêu Dao Cốc

Ví dụ về luyện hóa Tay Tiêu Dao

  • Để luyện hóa được Hộ Uyển lên thành Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc cần có:
   • 1 Hộ Uyển Cấp 93 – Có thể chế tạo từ Kỹ Năng Sống (F8) hoặc Mua ở NPC Tiếp Dẫn Ải Gia Tộc – Vị trí các thành thị
   • 1 Hộ Uyển Luyện Hóa ĐỒ (Bộ Tiêu Dao) – Mua ở NPC Hoàng Phi, yêu cầu danh vọng Tiêu Dao Cốc đạt Cấp 2
   • Bạc (hoặc Bạc Khóa) và Huyền Tinh (nếu Hộ Uyển 93 có cấp cường hóa >= 1)
  • Hướng dẫn Chi Tiết:
  • Đến gặp NPC Hoàng Phi ở Điểm báo danh tiêu dao cốc mua 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao)

  • Để mua được đồ phổ luyện hóa, yêu cầu danh vọng Tiêu Dao Cốc đạt Cấp 2, ấn F1 chọn Danh Vọng để xem

  • Đến gặp NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa trang bị

  • Đặt vào 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Bộ Tiêu Dao) + 1 Hộ Uyển Cấp 93 thêm Huyền Tinh đối với hộ uyển cấp 93 đã cường hóa để cho ĐỘ LUYỆN ĐẠT 100%
  • Sau đó lựa chọn 1 trong 2 loại Hộ Uyển – Dòng màu Trắng:
   • Phục hồi thể lực (nội công)
   • Điểm Đánh Trùng (Ngoại Công)
  • Nếu không lựa chọn sẽ không thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận được 1 Tiêu Dao Nộ Long Hộ Uyển