Cẩm Nang

Thiên Quỳnh Cung – Vạn Hoa Cốc

07-11-2020

 

Lệnh bài Thiên Quỳnh Cung

    • Mỗi tuần tham gia phó bản Thiên Quỳnh Cung tối đa 1 lần
    • Nhận được ngẫu nhiên khi tiến hành đào TÀNG BẢO ĐỒ
    • Tham gia phó bản có cơ hội nhận được ngẫu nhiên Huyền Tinh 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 – Khóa

Lệnh bài Vạn Hoa Cốc

  • Mỗi tuần tham gia phó bản Vạn Hoa Cốc tối đa 1 lần
  • Nhận được ngẫu nhiên khi tiến hành đào TÀNG BẢO ĐỒ
  • Tham gia phó bản có cơ hội nhận được ngẫu nhiên Huyền Tinh 2, 3, 4, 5, 6, 7 và 8 – Khóa