Cẩm Nang

Luyện hóa Vũ khí Tần Lăng

07-11-2020

Luyện hóa Vũ Khí – Tần Lăng

 • Cần chuẩn bị 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ>>> XEM NGUỒN GỐC <<<
 • 1 Vũ Khí Cấp 10 – Loại Chế Tạo (hoặc Đặc Chế Lâm An) và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ
  • 1 Vũ Khí Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Vũ Khí Tần Lăng Thanh Đồng – Có thể cường hóa tối đa +16

Danh vọng Phát Khâu Môn

 • Sử dụng Tần Lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng 100 điểm Tần Lăng-Phát Khâu Môn.

 • Tần Lăng-Hòa Thị Bích có thể thu thập thông qua các hoạt động ingame như: Săn BOSS Tần Thủy Hoàng.

Cấp Yêu cầu danh vọng Mua được
Cấp 1 lên 2 20.000 điểm Vũ khí Bạch Ngân Tần Lăng
Cấp 2 lên 3 30.000 điểm Vũ khí Hoàng Kim Tần Lăng

Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ

 • Đem 5 Tần lăng-Hòa thị bích lên Khu An ToànTần Lăng 3 để đổi lấy 1 Vũ khí Thanh Đồng-Luyện Hóa Đồ.

Vũ khí Bạch Kim – Hoàng Kim

 • Cấp độ Yêu Cầu: 110 cấp
 • Sử dụng Tần lăng-Hòa Thị Bích để gia tăng danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn
 • Danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 2 – Hữu Nghị và Cấp độ đạt 110 cấp có thể tới gặp NPC Bạch Miêu Miêu – Khu An Toàn, Tần Lăng 3 để mua Vũ khí Bạch Kim
 • Danh vọng Tần Lăng-Phát Khâu Môn đạt Cấp 3 – Khâm Phục và Cấp độ đạt 110 cấp có thể tới gặp NPC Bạch Miêu Miêu – Khu An Toàn, Tần Lăng 3 để mua Vũ khí Hoàng Kim