Cẩm Nang

Luyện Hóa Trang Bị Vũ Uy – Trục Lộc – Tiêu Dao

30-10-2022

Luyện hóa Y Phục – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Y Phục Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Y Phục Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Y Phục Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Phù – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Phù Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hộ Thân Phù Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Phù Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Thân Phù Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Nhẫn – Vũ Uy

 • Cần chuẩn bị 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
 • 1 Giới Chỉ Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Giới Chỉ Luyện Hóa Đồ (Liên Đấu)
  • 1 Giới Chỉ Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giới Chỉ Vũ Uy – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Nón – Trục Lộc

 • Cần chuẩn bị 1 Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
 • 1 Nón Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Mạo Tử Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
  • 1 Nón Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Nón Trục Lộc – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Lưng – Trục Lộc

 • Cần chuẩn bị 1 Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
 • 1 Lưng Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Yêu Đái Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
  • 1 Lưng Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Lưng Trục Lộc – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Hạng Liên – Trục Lộc

 • Cần chuẩn bị 1 Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
 • 1 Hạng Liên Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hạng Liên Luyện Hóa Đồ (Trục Lộc)
  • 1 Hạng Liên Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Liên Trục Lộc – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Hộ Uyển – Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Hộ Uyển Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Hộ Uyển Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Cần chọn 1 trong 2 dòng như hình
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Tay Tiêu Dao – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội – Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Bội Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Bội Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Bội Tiêu Dao – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Giày – Tiêu Dao

 • Cần chuẩn bị 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
 • 1 Giày Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
  • 1 Hài Tử Luyện Hóa Đồ (Tiêu Dao)
  • 1 Giày Cấp 10 – Loại Chế Tạo và Có dòng chữ Chưa Luyện Hóa
 • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa
 • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Giày Tiêu Dao – Có thể cường hóa tối đa +16