Cẩm Nang

Luyện hóa Trang bị Thủy Hoàng (Áo, Bội và Tay)

07-11-2020

Luyện hóa Hộ Uyển Luyện hóa Bội Luyện hóa Y Phục

Luyện hóa Hộ Uyển – Thủy Hoàng

  • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Hộ Uyển Luyện Hóa Đồ
   • 1 Hộ Uyển Tiêu Dao Cốc

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Hộ Uyển Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Bội – Thủy Hoàng

  • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Yêu Trụy Luyện Hóa Đồ
   • 1 Ngọc Bội Tiêu Dao

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Ngọc Bội Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16

Luyện hóa Y Phục – Thủy Hoàng

  • 1 Y Phục Vũ Uy

  • Đêm đến chỗ NPC Dã Luyện Đại Sư chọn Luyện hóa Trang Bị sau đó bỏ vào:
   • 1 Thủy Hoàng Y Phục Luyện Hóa Đồ
   • 1 Y Phục Vũ Uy

  • Độ luyện chưa đạt 100% sẽ không thể luyện hóa, cần bỏ thêm Huyền Tinh để độ luyện đạt 100% mới có thể luyện hóa

  • Luyện hóa thành công sẽ nhận 1 Y Phục Thủy Hoàng – Có thể cường hóa tối đa +16