Cẩm Nang

Hướng dẫn nhiệm vụ Chính Tuyến (Đặc Biệt)

07-11-2020

Tầm Sư Học Nghệ Chuyện Cũ Ngũ Độc 7/7 Thật Giả Khó Phân 5/5

Tầm Sư Học Nghệ

  • Nhiệm vụ này nếu bạn nào chưa cập nhật patch mới nhất sẽ bị hiển thị lỗi, trong bảng nhiệm vụ yêu cầu chế tạo 1 vật phẩm – vi dụ: 1 thỏi đồng nhẹ, 1 mảnh da dê nhỏ, 1 tấm gỗ thông hoặc 1 bột tàng hồng hoa (tiểu) nhưng thực chất đều phải chế 4 vật phẩm mỗi cái

Chuyện Cũ Ngũ Độc 7/7

  • Nhiệm vụ trả ở NPC Ân Phương tại bản đồ Tây Rừng Nguyên Sinh (Bản đồ Luyện Công 45) đến tọa độ 224/222 tiến vào Phòng Ân Phương

Thật Giả Khó Phân 5/5

  • Nhiệm vụ trả ở NPC Đào Vĩnh Xương tại bản đồ Đông Long Hồ Huyễn Cảnh (Bản đồ Luyện Công 35) vào trong ngôi nhà như trong ảnh dưới đây để trả nhiệm vụ