Cẩm Nang

Hệ thống Quan Hàm, Ấn Bang Hội

07-11-2020

Tàn Sản & Cổ phần bang hội

 • Để mua được Quan ẤnNPC Quan Thiếu Khanh yêu cầu bạn phải nằm trong ít nhất là TOP 10 Cổ Phần
 • Trong 1 bang hội người chơi có Tài Sản càng cao thì Xếp hạng Cổ phần trong bang càng cao
 • Xem Tài Sản cá nhân bằng cách mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn sang tab Thông tin nhìn xuống dưới cùng sẽ thấy
 • Xếp hạng cổ phần xem được bằng cách Ấn F7 nhìn sang bên phải có phần Chức vị và mũi tên, ấn vào mũi tên chọn Cổ Phần
 • Để có được Tà Sản cần:
  • Hoàn thành Mục tiêu Tuần Gia Tộc (Ấn F6 – Hoạt Động)
  • Săn BOSS Hoàng Kim 55/75/95
  • Săn BOSS Tần Thủy Hoàng
  • Tham gia Tranh Đoạt Lãnh Thổ và Bang hội có Lãnh Thổ

Làm sao để tăng cấp quan hàm

 • Sau khi kết thúc Tranh Đoạt Lãnh Thổ vào Chủ Nhật trước 23h00, Thủ Lĩnh của các bang hội đến gặp NPC Phó Thiếu Khanh chọn Điều chinhr cấp quan hàm bang của bang hội mình
 • Để nâng cấp quan hàm sẽ cần Quỹ xây và Số lãnh thổ mà bang hội có
 • Sau khi điều chỉnh cấp quan hàm bang xong, người chơi mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn tab Chức vị, chọn vào tab Quan hàm để xem danh sách quan ấn

Cấp quan hàm và Số lãnh thổ yêu cầu

Cấp quan hàm bang Số lãnh thổ chiếm được Danh hiệu của cổ đông
Cấp 1 1 Trí Sự
Cấp 2 3 Tư Mã
Cấp 3 6 Thái Thú
Cấp 4 10 Thiếu Khanh
Cấp 5 18 Thượng Khanh
Cấp 6 42 Quốc Công
Cấp 7 Thừa Tướng
Cấp 8 Hoàng Đế

10 cổ đông có cổ phần cao nhất được nhận danh hiệu

 • Nếu Thủ Lĩnh không nâng cấp quan hàm bang hội vào Chủ Nhật, sang tuần bảng xếp hạng Cổ Phần sẽ không được xếp hạng đồng nghĩa với việc các bạn sẽ không thể mua được ấn
Quan hàm bang Thủ lĩnh Quan cấp
1 Thái Thú Trí Sự Trí Sự Trí Sự
2 Thiếu Khanh Tư Mã Tư Mã Trí Sự Trí Sự Trí Sự
3 Thượng Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Trí Sự Trí Sự Trí Sự Trí Sự
4 Quốc Công Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Tư Mã Tư Mã Tư Mã
5 Thừa Tướng Thượng Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Tư Mã Tư Mã Tư Mã
6 Hoàng Đế Quốc Công Thượng Khanh Thượng Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thiếu Khanh Thái Thú Thái Thú Thái Thú

Tài sản để mua Quan Ấn

 • Mua Quan Ấn thông qua NPC Phó Thiếu Khanh ở Lâm An Phủ, để mua được ấn cần đảm bảo thủ lĩnh bang hội đã điều chỉnh cấp quan hàm trước 23h00 Chủ Nhật tuần trước
 • Đến 22h00 Thứ 2 đến gặp NPC Phó Thiếu Khanh chọn Bảo vệ Quan Hàm để nâng cấp quan hàm của bản thân, kiểm tra danh sách Quan hàm xem có tên mình không
 • Mở giao diện Bang Hội (Phím tắt F7) chọn tab Chức vị, chọn vào tab Quan hàm để xem danh sách thành viên bang có thể mua quan ấn
 • Khi mua ấn sẽ yêu cầu những thứ sau:
Quan hàm Ngũ Hành Hồn Thạch Tài Sản Cá Nhân
Cấp 1 – Trí Sự 400 400000
Cấp 2 – Tư Mã 600 600000
Cấp 3 – Thái Thú 1000 1000000
Cấp 4 – Thiếu Khanh 3000 3000000
Cấp 5 – Thượng Khanh 6000 6000000
Cấp 6 – Quốc Công 10000 10000000
Cấp 7 – Thừa Tướng 18000 18000000
Cấp 8 – Hoàng Đế 42000 42000000