Cẩm Nang

Giao dịch đồng (Kim Nguyên Bảo)

07-11-2020

Giao dịch Đồng là gì ?

  • Để mua 1 vật phẩm từ người chơi trong game họ sẽ yêu cầu bạn có đồng để trao đổi, Đồng Thường là 1 loại tiền tệ để giao thương giữa người chơi trong game.
  • Đồng Thường – Có từ hệ thống Nạp Thẻ.
  • Đồng Thường không thể giao dịch trực tiếp như Bạc mà phải thông qua 1 vài vật phẩm như Kim Nguyên Bảo, Bạc Nguyên Bảo và Đồng Nguyên Bảo.

Các loại Nguyên Bảo

    • Kim Nguyên Bảo:
      • Mua thông qua NPC Lễ Quan tại các Tân Thủ Thôn với giá 1 vạn (10000) Đồng, chuột phải sử dụng nhận lại 1 vạn (10000) Đồng.